Klauzula informacyjna

RADCA BRZESKO Klauzula informacyjna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO – informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arkadiusz Zachara (dalej jako Kancelaria).

Kancelaria nie wyznaczyła Inspektora danych osobowych

Informuję, że Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym (art. 6 ust 1 lit a RODO);
  • zawarcie z umowy i jej wykonanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Kancelaria nie udostępnia i nie przekazuje nikomu Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przekazania danych w ramach podejmowania zleconych Kancelarii czynności, w zakresie niezbędnym do ochrony Pani/Pana praw.

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pani/Pana danych osobo­wych ma Pani/ Pan:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu).

W celu skorzystania z w/w praw kieruje Pani/Pan żądanie pisemne na adres Kancelarii lub w formie elektronicznej na adres arkadiusz.zachara@radcabrzesko.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię przez okres realizacji w/w celów, lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.